škola na Komenského náměstí škola na Komenského náměstí Královská města - města pod lupou
škola na Komenského náměstí znak Žižkova Vítejte na Žižkově! chrám sv. Prokopa a Česká reálka, vlevo budova radnice
znak Žižkova
Místa konání koncertů
Táboritská ulice
menu
menu menu
Místa konání koncertů
Programy jednotlivých koncertů
Profily účinkujících
Aktuální informace
FESTIVAL 2021
FESTIVAL 2020
FESTIVAL 2019
FESTIVAL 2018
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2016
FESTIVAL 2015
FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2013
FESTIVAL 2012
FESTIVAL 2011
FESTIVAL 2010
FESTIVAL 2009
FESTIVAL 2008
FESTIVAL 2007
FESTIVAL 2006
FESTIVAL 2005
FESTIVAL 2004
FESTIVAL 2003
FESTIVAL 2002
FESTIVAL 2001
Žižkov
Oficiální www stránky Prahy 3
Vinohrady.cz
Klub přátel Žižkova

Navštivte nás na Vinohradech.
menu menu
menu
 

 
sokolna
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Složitá historie, častá změna názvu, střídání púsobiště, významných osobností - tak by se dalo jednoduše shrnout to, co charakterizovalo prvních 29 let existence školy, ze které po rozdělení v roce 1949 vznikla „Hollarka“. O založení původní Státní odborné školy grafi cké v roce 1920 rozhodlo sice ministerstvo školství nově vzniklého samostatného Československa, ale zásluhu mělo i Technologické muzeum, které poskytlo výuce své prostory v Opletalově ulici a další typografické organizace. Škola měla tři oddělení, fotografické, knihařské a oddělení reprodukční techniky. Studium bylo dvouleté. Ve dvacátých letech učil figurální kreslení malíř Rudolf Kremlička, vynikající portrétista a modernista, který po zkušenostech v Paříži vytvořil osobitou stylizaci pod vlivem vitalismu a fauvismu. Druhým učitelem „figury“ byl téměř po dvacet let grafik a ilustrátor Jan Konůpek, známý především potemnělým symbolistickým vizionářstvím a secesní estetikou, který se po kubistické exkurzi přiblížil k orfismu.Podstatná změna k dobrému přišla po krátké krizi v roce 1932, kdy byl vedením pověřen Ladislav Sutnar, osobnost světového užitého umění a grafického designu, uměleckého školství a pop artu. Když v roce 1939 zůstal ve Spojených státech, uplatnil se v tvorbě firemního vizuálního stylu pro firmy Sweet‘s, Addox, Knol a přednášel na Pratt Institute v New Yorku. Za jeho působení se škola rozrostla, modernizovala, měla jasnou koncepci, skvělý učitelský sbor a získala mezinárodní prestiž. Nově zřízený kurz reklamní fotografie vedl avantgardní fotograf Jaromír Funke. Asistentem byl Josef Ehm, jehož fotografie vycházejí z poetiky nové věcnosti. Ve škole se vydávají tiskové soubory a výpravné publikace, tisknou se cenné soukromé tisky. Škola se účastní řady mezinárodních výstav, například milánského Trienále v roce 1936, mezinárodní výstavy umění a techniky v Paříži roku 1937, výstav v Barceloně, Ženevě, Stockholmu a v Amsterodamu. V roce 1938 organizuje Sutnar expozici pro Světový veletrh v New Yorku a zřizuje ve škole kancelář pro přípravu československého pavilonu. Druhá světová válka znamenala pro školu těžké období. V roce 1944 byla škola zavřena, studenti byli nasazeni na práci pro Říši a spolupracovali s Fotoměřičským ústavem na dokumentaci památek. Po válce se znovu otvřela Státní škola grafická. V nové situaci se hledají i nové cesty vzdělávání. Je zřízeno Kuratorium pro vybudování odborné školy grafické, v němž pracovali zástupce ministerstva školství, zástupci grafického průmyslu, Národní knihovny, Uměleckoprůmyslového muzea a dalších institucí. Výsledkem bylo rozdělení školy na Průmyslovou školu grafickou, která dostává budovu v dnešní Hellichově ulici a Vyšší školu uměleckého průmyslu, která zůstala v prostorách školy v Křižovnické ulici č.7. Nová koncepce středoškolského vyučování, ale také požadavky Vysokých uměleckých škol vedly k návratu ke specifi čnosti uměleckoprůmyslových škol, které měly mít odborně výchovný charakter a k založení samostatné školy pro přípravu obzvláště výtvarně nadaných žáků z celé republiky. 1 září 1954 převzalo ministerstvo kultury po dohodě s ministerstvem školství část Vyšší uměleckoprůmslové školy v Křižovnické ulici a tak byla založená nová čtyřletá střední škola s maturitou pod názvem Výtvarná škola, která neměla zvláštní uměleckoprůmyslová oddělení. Vedením školy byl pověřen František Mokrý. Škola se stěhovala do nové budovy na Královských Vinohradech, která patřila zrušené keramické škole. Školní rok započal 15. září, protože nebylo včas dokončeno upravování nových prostor. Nově byly otevřeny tři ročníky po třiceti vybraných žácích a studenti z předchozí činnosti Vyšší uměleckoprůmyslové školy dokončovali své vzdělání ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. Přešel sem i učitelský sbor, správní a techničtí zaměstnanci. Škola ještě využívala prostory ateliérů na Smíchově.
Dalších padesát V letech 1957 až 1962 byl ředitelem školy Emanuel Famíra. Za jeho působení byly zrušeny poslední stopy keramické školy, keramické dílny Spojker Teplice ( ještě 50 strojů), půda byla přestavěna na ateliéry a bylo zbouráno jihovýchodní křídlo. Byla zrušena přípravka na vysokoškolské studium. Na počátku šedesátých let bylo otevřeno studium při zaměstnání. Opuštěny byly ateliéry na Smíchově. Po nové změně názvu v roce 1951 se škola jmenuje Střední odborná škola výtvarná. V následujících letech se škola soustředila na výuku propagačního výtvarnictví, vychovala řadu známých osobností a i v omezených možnostech socialistického státu a v prostředí reálného socializmu se podílela na šíření svého věhlasu. Pohledem do kroniky lze pozorovat, jak v padesátých letech procházely školou delegace ze zemí východního bloku, jako například z Bulharska, z NDR, ze SSSR , z Kuby i z Číny, ale nejenom odtud, dvakrát navštívili školu delegáni z Malajsie, z Indie, v šedesátých letech i ze Zambie, Švédska, Rakouska, Anglie a ze Spojených států. Nové období začíná rokem 1990 novým jménem: Výtvarná škola Václava Hollara, tedy „Hollarka“, jak se jí už dávno mezi lidmi říkalo podle jména náměstí, na kterém stojí. Kromě čtyřletého maturitního studia zaměřeného na propagaci se vyučuje i na třech pomaturitních oborech se specializacemi na design spotřebního zboží, knižní grafi ku a propagační a reklamní tvorbu. V roce 1999 byl otevřen nový maturitní obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a v roce 2004 vedla potřeba využití nových technologií a spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy k založení Vyšší odborné školy, obor Interaktivní grafika. 30. 4. 2006 dostala škola dnešní jméno Vyšší odborná škola a střední umělecká škola Václava Hollara. 72  Nejčerstvějším oborem Vyšší školy je v současnosti Kresba a ilustrace v médiích, otevřený ve školním roce 2007-2008. V současnosti má škola dva obory čtyřletého maturitního studia: Propagační výtvarnictví a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Vyšší odborná škola zahrnuje dva obory zakončené absolutoriem: Interaktivní grafi ka a Kresba a ilustrace v médiích.
Hollarka se chlubí Řadu významných absolventů školy zahajuje představitel českého informelu a hyperrealista Zdeněk Beran, nyní profesor a vedoucí Školy klasických malířských technik na pražské AVU. Ve stejném roce (1956) absolvoval i jeho souputník ve skupině Somráci malíř Pavel Nešleha (1937-2003), od roku 1990 vedl na pražské VŠUP ateliér malby, roku 1991 byl jmenován profesorem. Ateliér Tvorby písma a typografi e V roce 1958 absolvoval typograf, ilustrátor, tvůrce známek a tvůrce písma Insignia a Areplos profesor Jan Solpera, dlouholetý vedoucí ateliéru Tvorby písma na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 1981-1985 vystudoval Hollarku František Štorm, který po habilitaci jako Solperův následní vedl ateliér Tvorba písma a typografi e do roku 2008. Specializoval se na tvorbu autorských písem a digitalizací písem českých autorů. Od roku 2008 je vedoucí tohoto ateliéru další náš absolvent, grafi k Karel Haloun, který se zabývá především grafi ckou úpravou obalů hudeních nosičů, knih a ilustrací.
Skupina 12/15 - Pozdě ale přece V roce 1960 absolvoval první člen této skupiny, malíř Jiří Sopko, nyní profesor a vedoucí Malířské školy I a rektor Akademie výtvarných umění. V roce 1964 absolvoval další člen a spoluzakladatel skupiny, sochař a profesor Jiří Beránek, dlouholetý vedoucí ateliéru sochařství na VŠUP v Praze, nyní v Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 1968 opouští školu další člen skupiny Michael Ritt stein, docent a vedoucí Malířské školy II na pražské AVU, nakonec v roce 1972 Ivan Kafka, který se proslavil svými projekty,instalacemi a landartem.
Skupina Tvrdohlaví První absolvoval v roce 1973 sochař Čestmír Suška, autor skleněných, dřevěných i monumentálních ocelových plastik, a v roce 1978 sochař a malíř Jaroslav Róna, vedoucí Sochařské školy I na Pražské AVU. V roce 1980 absolvoval grafi k Michal Cihlář, tvůrce barevných linorytů, instalací i trojrozměrných objektů, který po léta určoval výtvarnou podobu poutačů a propagačních materiálů pražské Zoologické zahrady.
Odjinud V roce 1968 k našim absolventům přibyl odborník na umění 19. století profesor Roman Prahl, zástupce ředitele Ústavu dějin umění FF UK. V roce 1980 absolvoval další budoucí historik umění PhDR. Dalibor Prix, dnes pracuje v Ústavu dějin umění ČSAV a učí na Slezské univerzitě v Opavě. Mnohem horší je vyhledávat ženy než muže, zpravidla mění jméno až po střední škole, často i několikrát za život. Předem se omlouvám těm, které zapadly. Za jménem Böhmová se v seznamu maturantů z roku 1968 skrývá významná fi lmová dokumentaristka Helena Třeštíková, Kachyňová je původní jméno textilní výtvarnice, tvůrkyně fi lmových kostýmů, Elišky Nové, nyní odborné asistentky oboru Textilní tvorba na katedře užitého umění FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vágnerová je Ditt a Jiřičková, asistentka v ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Mnohem lépe se hledají ženy, které své přijmení neměnily, jako například grafička Marie Blábolilová provokativní umělkyně Veronika Bromová, odborná asistentka Školy Nových médií II na pražské AVU, nebo sochařka Erika Bornová. Nutno říci, že absolventi škole „vrací úder“ i tím, že se často na školu vracejí a stávají se jejími pedagogy.

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara
Ak. mal. Bohumír Gemrot - ředitel
Hollarovo náměstí 2, Praha 3
e-mail: info@hollarka.cz, www.hollarka.cz

Tyto stránky provozuje firma SEAL s.r.o
Webdesign MV.
blank blank blank blank blank